අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පහසුව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය කුකීස් භාවිතා කරයි.
පුද්ගලික තොරතුරු හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන්,පුද්ගලිකත්ව ප්රතිපත්තියකරුණාකර පරීක්ෂා කරන්න

පෙළට

නොතීසිය

[මාර්තු නඩත්තු පරීක්ෂණ දිනය] කවුළු පිළිගැනීමේ වේලාවන්හි වෙනසක් පිළිබඳ දැනුම්දීම

  • බුන්කා කයිකාන්
  • හරිත කුහරය

නඩත්තු කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම හේතුවෙන් සේවා කාලය පහත පරිදි වෙනස් වේ.
නඩත්තු සහ පරීක්ෂණ දිනවලදී, XNUMX වන මහලේ ඇති පිළිගැනීමේ කවුළුව හැර වෙනත් කිසිදු පහසුකමකට ඇතුළු වීමට අමුත්තන්ට අවසර නැත.

බුන්කා කයිකාන් (පහසුකම් පිළිගැනීම / ටිකට් අලෙවිය)
 බ්රහස්පතින්දා, මාර්තු XNUMX, XNUMX:XNUMX සිට XNUMX:XNUMX දක්වා.
හරිත ශාලාව (පහසුකම් පිළිගැනීම)
 සඳුදා, මාර්තු XNUMX, XNUMX:XNUMX සිට XNUMX:XNUMX දක්වා.

නිවේදන ලැයිස්තුව වෙත ආපසු