අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පහසුව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය කුකීස් භාවිතා කරයි.
පුද්ගලික තොරතුරු හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන්,පුද්ගලිකත්ව ප්රතිපත්තියකරුණාකර පරීක්ෂා කරන්න

පෙළට

සිදුවීම් තොරතුරු

2024වසර4මාසික

සඳු අග බදාදා බ්රහස් සිකු සෙන හිරු

ඉදිරි සිදුවීම්

පදනම් තොරතුරු සඟරාව "Fureai" පදනමේ තොරතුරු සඟරාව "Fureai" යනු Itabashi Culture and International Exchange Foundation විසින් සෑම ඉරට්ටේ අංකිත මාසයකට වරක් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද තොරතුරු සඟරාවකි.

Artist Bank Itabashi - Itabashi සම්බන්ධ කලාකරුවන් - Itabashi-ku සම්බන්ධ කලාකරුවන්ට ඔබේ නගරයට ආරාධනා කිරීමට ඔබ කැමතිද?