අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පහසුව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය කුකීස් භාවිතා කරයි.
පුද්ගලික තොරතුරු හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන්,පුද්ගලිකත්ව ප්රතිපත්තියකරුණාකර පරීක්ෂා කරන්න

පෙළට

මහජන උනන්දුව සංස්ථාපිත පදනම
Itabashi Culture and International Exchange Foundation

සිදුවීම් තොරතුරු

සිදුවීම් දින දර්ශනය

2024වසර4මාසික

සඳු අග බදාදා බ්රහස් සිකු සෙන හිරු

ඉදිරි සිදුවීම්

සිදුවීම් ලැයිස්තුවට

නොතීසිය

තොරතුරු ලැයිස්තුවට

Itabashi Ward Green Hall තොරතුරු බෙදා හැරීමේ ස්ථානයක් ලෙස විවිධ අරමුණු සඳහා භාවිතා කළ හැකි සංස්කෘතික පහසුකමකි.