අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පහසුව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය කුකීස් භාවිතා කරයි.
පුද්ගලික තොරතුරු හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන්,පුද්ගලිකත්ව ප්රතිපත්තියකරුණාකර පරීක්ෂා කරන්න

පෙළට

නොතීසිය

ඔබගේ අදහස් සහ ඉල්ලීම් වලට අපි ප්‍රතිචාර දක්වන්නෙමු. (ඔක්තෝබර් 2023)

  • බුන්කා කයිකාන්
  • හරිත කුහරය

පහසුකම් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඔබේ අවබෝධය සහ සහයෝගීතාවයට ස්තූතියි.

අපගේ පරිශීලකයින්ගෙන් අපට ලැබෙන අදහස් වලට අපි ප්‍රතිචාර පළ කරන්නෙමු.

ඔබට තවත් අදහස් හෝ ඉල්ලීම් තිබේ නම්, කරුණාකර ඒවා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන හරිත ශාලාවේ 1 වන මහලේ පිළිගැනීමේ කවුන්ටරයේ ‛‛මත පෙට්ටියේ’’ පළ කරන්න.

 

අපි ඔබගේ අදහස් සහ ඉල්ලීම් වලට ප්‍රතිචාර දක්වන්නෙමු (ඔක්තෝබර් 2023)

නිවේදන ලැයිස්තුව වෙත ආපසු