අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පහසුව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය කුකීස් භාවිතා කරයි.
පුද්ගලික තොරතුරු හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන්,පුද්ගලිකත්ව ප්රතිපත්තියකරුණාකර පරීක්ෂා කරන්න

පෙළට

සිදුවීම් තොරතුරු


වාදක කණ්ඩායම Teshima 33 වන නිත්‍ය ප්‍රසංගය

උපලේඛනය 2024 පෙබරවාරි 4 ඉරිදා 7:14 ආරම්භය
ස්ථානය බුන්කා කයිකාන් (විශාල ශාලාව)
රංගනය කාර්ය සාධනය

ප්‍රවේශ පත්‍ර තොරතුරුබඳවා ගැනීම / අයදුම් කිරීම

ගාස්තු / පිරිවැය 1,000 යෙන්

සිද්ධිය සාරාංශය

සංවිධායක

Toshima වාදක කණ්ඩායම

මෙම සිදුවීම පිළිබඳ විමසීම්

TEL: 050-1720-2374 තැපෑල: oet_info@googlegroups.com